วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความซื่อสัตย์ Integrity

   ความซื่อสัตย์

ความหมายของคำว่า ความซื่อสัตย์


..... ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ


...... ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

   เปรียบเทียบ คำ ที่มีความหมายใกล้เคียง กับ คำว่า ซื่อสัตย์

..... 1. ซื่อสัตย์
..... 2. สุจริต
..... 3. สัจจะ
..... 4. ซื่อตรง

คุณค่าของความซื่อสัตย์
..... คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง

    ประโยชน์ของความซื่อสัตย์
.....1. การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญหรือเป็นความลับของบริษัทให้กับคุณ เพราะหัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทำเสร็จและข้อมูลที่คุณทำนั้นมีความถูกต้องอย่างแน่นอน 
..... 2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
.....3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม ( Added Value) ของตัวคุณเอง
 .....4. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท เนื่องจากคุณทำงานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของบริษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบริษัทของคุณเอง

      Integrity
  
.....  Integrity is one of the most important and oft-cited of virtue terms. It is also perhaps the most puzzling. For example, while it is sometimes used virtually anonymously with ‘moral,’ we also at times distinguish acting morally from acting with integrity. Persons of integrity may in fact act immorally—though they would usually not know they are acting immorally. Thus one may acknowledge a person to have integrity even though that person may hold importantly mistaken moral views.
        When used as a virtue term, ‘integrity’ refers to a quality of a person's character; however, there are other uses of the term. One may speak of the integrity of a wilderness region or an ecosystem, a computerized database, a defense system, a work of art, and so on. When it is applied to objects, integrity refers to the wholeness, intactness or purity of a thing—meanings that are sometimes carried over when it is applied to people. A wilderness region has integrity when it has not been corrupted by development or by the side-effects of development, when it remains intact as wilderness. A database maintains its integrity as long as it remains uncorrupted by error; a defense system as long as it is not breached. A musical work might be said to have integrity when its musical structure has a certain completeness that is not intruded upon by uncoordinated, unrelated musical ideas; that is, when it possesses a kind of musical wholeness, intactness and purity.
       Integrity is also attributed to various parts or aspects of a person's life. We speak of attributes such as professional, intellectual and artistic integrity. However, the most philosophically important sense of the term ‘integrity’ relates to general character. Philosophers have been particularly concerned to understand what it is for a person to exhibit integrity throughout life. Acting with integrity on some particularly important occasion will, philosophically speaking, always be explained in terms of broader features of a person's character and life. What is it to be a person of integrity? Ordinary discourse about integrity involves two fundamental intuitions: first, that integrity is primarily a formal relation one has to oneself, or between parts or aspects of one's self; and second, that integrity is connected in an important way to acting morally, in other words, there are some substantive or normative constraints on what it is to act with integrity.
      Ordinary intuitions about integrity tend to allow both that integrity is a formal relation to the self and that it has something to do with acting morally. How these two intuitions can be incorporated into a consistent theory of integrity is not obvious, and most accounts of integrity tend to focus on one of these intuitions to the detriment of the other. A number of accounts have been advanced, the most important of them being: (i) integrity as the integration of self; (ii) integrity as maintenance of identity; (iii) integrity as standing for something; (iv) integrity as moral purpose; and (v) integrity as a virtue. These accounts are reviewed below. We then examine several issues that have been of central concern to philosophers exploring the concept of integrity: the relations between types of integrity, integrity and moral theory, and integrity and social and political conditions.

   เนื้อเพลง  ความซื่อสัตย์

    นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู่ ฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่ 
ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธอ 
เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่ แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่ 
ก็ไม่ได้คิด จะให้ชีวิตมีใคร 


ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น 
เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ 
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ 
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป 
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ 
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ 

จำ ฉันก็ยังจำแค่เรื่องเก่า ฉันก็ยังทำเหมือนๆเก่า 
ยังมีชีวิต ติดอยู่กับความทรงจำและคำว่ารัก 
แม้ต้องมีฉันเพียงผู้เดียว ฉันก็ยังคงจะรักเดียว 
ต่อให้มันเหงา ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด 

ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น 
เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ 
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ 
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป 
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ 
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ 

ยังรักเธอเสมอ ยังรักเธอคนเดียว 
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ 
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป 
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ 
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร 
แม้คนที่ซื่อสัตย์ต้องไม่เหลือใคร แต่ฉันก็รักเธอ 

(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ) 
ยังรักเธอ 
(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ) 
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว 
ฉันยังมีเธอคนเดียว เพราะทั้งหัวใจยังมี แต่เธอแต่เธอๆผู้เดียว 
ในจิตใจที่มียังรักเดียว ทั้งชีวิตยังรักเธอ รักเธอผู้เดียว 
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว 
ฉันยังรักเธอคนเดียว 

ผู้ร้อง  บอดี้สแลม
เนื้อเพลง: ความซื่อสัตย์
อัลบั้ม: Drive


เพลง : ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ
ศิลปิน : บ่าววี อาร์ สยาม
อัลบั้ม : บ่าววี 5
ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : 
พลสันต์ พินิจคุณ ( A-MOB )
ก็อาจจะมีบางที 
ที่พี่ดูวุ่นวาย อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น 
พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน 
ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป อาจจะมีบางที 
ที่พี่ลืมสนใจ มอบดอกไม้ในวันสำคัญ

อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
** 
รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ
ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้ เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน 
แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้ 
เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ 

ซ้ำ * / ** / * 
/ **) 
         สำนวน สุภาษิต  ที่เกี่ยวกับ  ความซื่อสัตย์

1.   คงเส้นคงวา              หมายถึง    เสมอต้นเสมอปลาย

2.   ปากหวานก้นเปรี้ยว       หมายถึง   พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่ยอมเสียเปรียบใคร

3.   สิบแปดมงกุฎ             หมายถึง   ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

4.   หน้าซื่อใจคด             หมายถึง   มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย

5.   ปากว่าตาขยิบ            หมายถึง   พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม 

6.   ผักชีโรยหน้า              หมายถึง  ทำดีพอพ้นตัวความดี หรือความสวยที่งาม
7.   โยนกลอง                 หมายถึง  โยนความผิดให้ผู้อื่น
8.   คตในข้องอในกระดูก     หมายถึง   ไม่ซื่้อ   


9.   กินบนเรือนขี้บนหลังคา   หมายถึง   คนเนรคุณ

10. นกสองหัว                 หมายถึง   คนที่มีใจฝักใฝ่ทั้งสองฝ่าย


วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

...ยินดีต้อนรับเข้าสู่nEnIizZทุกคนน่ะจ๊ะ...
คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์ การนัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศทักษะการเข้าถึง สารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์ในรายวิชา
.......เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทความเรียนจบแล้วตามหลักฐานแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
.....7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของความพิวเตอร์ได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
.....9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้